Originálne, štýlové, ľanové ...

Originálne, štýlové, ľanové ...


Všeobecné obchodné podmienky


Jednoduchá objednávka | Jednotné poštovné | Vrátenie tovaru do 14 dní
Základné ustanovenia | Záväzná objednávka | Platobné podmienky a kúpna cena | Expedičné poštové poplatky
Dodanie tovaru | Odstúpenie od zmluvy | Záručná doba | Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov | Záverečné ustanovenia

Základné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú len na maloobchodný predaj na území Slovenskej republiky.
Tovar zasielame zákazníkovi Slovenskou poštou, inú formu dodania alebo vyzdvihnutia tovaru je možné dohodnúť si individuálne z dodávateľom.
Objednávať je možné e-mailom alebo telefonicky.

Zákazník je každý, kto zakúpi od dodávateľa tovar.
Tovar získaný prostredníctvom objednávky cez elektronický obchod ( e-mail, telefón ) je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia. Viac v odstavci - Odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ

Peter Grác AMG, Červená 286/16, Partizánske, 958 01, Slovenská republika
Zodpovedná osoba: Peter Grác
E-mail: naturalstyle@naturalstyle.sk
Telefón: +421 948 222 176, +421 948 444 285
Viac informácií o dodávateľovi v odstavci - Záverečné ustanovenia.

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI ).
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha :
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk

Späť na začiatokZáväzná objednávka


Objednávať je možné e-mailom alebo telefonicky.
Pri objednávaní nezabudnite uviesť potrebné údaje objednávky, ak na niečo predsa len zabudnete, my si na naše náklady telefonicky overíme a potvrdíme potrebné údaje:

- identifikácia zákazníka - meno a priezvisko, telefón a e-mailová adresa
- dodacia adresa – ulica, popisné číslo, mesto, PSČ
- kód objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis
- množstvo objednávaného tovaru
- celková cena za tovar a poštovné
- spôsob dodania
- spôsob platby

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť elektronickú objednávku alebo jej časť z akýchkoľvek príčin bez ďalších záväzkov voči kupujúcemu.

Späť na začiatokPlatobné podmienky a kúpna cena


Kúpna cena tovaru je uvedená v eurách vedľa vybraného tovaru a vždy sa uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Dodávateľ má právo vyžiadať si zálohovú platbu alebo platbu vopred v ktoromkoľvek prípade, aj keď nejde o stáleho alebo vierohodného zákazníka. Toto právo môže použiť kedykoľvek z vlastného uváženia.

V prípade, ak sa na elektronickom systéme internetového obchodu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, zákazník pri objednávke uvedie cenu chybnú úmyselne či neúmyselne, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže odberateľovi ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu.
Odberateľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť ak v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí.

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu v čase uzatvorenia a potvrdenia objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa platných obchodných podmienok.

Objednaný tovar je možné doručiť odberateľovi iba za podmienok uvedených v obchodných podmienkach.

Späť na začiatokExpedičné poštovné poplatky


Jednotný poplatok – poštovné - pre celú SR za poštovné a balné službou Slovenskej pošty je 4,80.- € s DPH bez obmedzenia hmotnosti alebo výšky nákupu na jednu objednávku, ak nie je pri danom tovare uvedené inak.

V prípade, ak sa zákazník rozhodne pre platbu vopred na účet dodávateľa, je takáto objednávka bez poštovných poplatkov len v prípade, ak zákazník využije doručovateľskú službu Slovenskej pošty.

Ak si zákazník objedná kombináciu tovarov, kde budú uvedené dve rozdielne sumy za poštovné, bude v takom prípade účtovaný zákazníkovi vždy ten nižší poplatok.

V prípade rozdelenia objednávky do viacerých zásielok, bude zákazníkovi účtovaný vždy iba jeden poplatok za poštovné.

Tento poplatok obsahuje poplatky doručovateľskej služby Slovenskej pošty, balné a expedičné náklady, nie je súčasťou ceny za tovar a nie je možné ho vrátiť v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Odberateľ si môže navrhnúť a dohodnúť i iný, ako je uvedený spôsob prevzatia alebo doručenia objednávky ( napr. vlastnú dopravu, osobný odber, prevzatie tovaru treťou osobou poverenou zákazníkom, využitie dopravy dodávateľa ). Na takomto dodaní tovaru sa musia dohodnúť obe zmluvné strany.

Dodávateľ doručí zákazníkovi spolu s objednaným tovarom doklad o zakúpení tovaru, ktorý slúži súčasne ako záručný list.

Ak zákazník zistí pri preberaní zásielky, že je poškodený obal alebo tovar, zásielka je neúplná alebo je chybná, zásielku nepreberie a okamžite informuje o tejto skutočnosti dodávateľa, zároveň je povinný podať bezodkladne reklamáciu u doručovateľa.

Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom, bežne nie je v ponuke a ktorý je na požiadanie zákazníka potrebný dodatočne vyrobiť, upraviť, alebo inak zabezpečiť, sa cena stanovuje vzájomnou dohodou a tovar sa expeduje po jeho zaplatení v termíne, ktorý si zmluvné strany vzájomne dohodli a odsúhlasili písomnou komunikáciou – e-mailom.

Späť na začiatokDodanie tovaru.


Tovar zasielame zákazníkovi prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, dobierkou, balíkom, listom. O spôsobe doručenia v takomto prípade rozhoduje dodávateľ.

V prípade použitia inej platenej formy doručenia ( kuriér, UPS, DHL, DPD a pod. ) na základe požiadania zákazníka, tieto náklady v plnej miere hradí a zabezpečuje zákazník.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo od návrhu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a v akomkoľvek čase bez akýchkoľvek ďalších finančných či nefinančných záväzkov voči zákazníkovi, najmä v prípadoch, ak si to vyžiada ochrana jeho vlastných obchodných záujmov, znižovanie vykázaných strát na uzavretých obchodoch alebo zistenie úmyselného či neúmyselného poškodzovania majetku, obchodných nákladov alebo dobrého mena obchodníka.

Späť na začiatokOdstúpenie od zmluvy


V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku ( e-mail, telefón ), kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, na zákazku, s úpravou rozmerov alebo vlastností tovaru, výrobou tovaru ktorý nie je predmetom bežnej ponuky.

Vrátený tovar musí byť dodávateľovi doručený kompletný, v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený, čistý a hygienicky nezávadný s originálnymi informačnými a reklamnými predmetmi, ktoré neboli z tovaru odstránené, a so všetkými dokladmi, dokumentáciou a s originálnym dokladom o zaplatení, ktoré boli odberateľovi dodané.

V prípade priloženia akejkoľvek veci, akcie alebo bonusu či darčeka alebo iných priložených vecí alebo predmetov k objednávke, od ktorej zákazník odstupuje, je zákazník povinný tieto predmety alebo iné veci k predmetnému tovaru pribaliť, nakoľko sa na tieto veci vzťahujú podmienky vrátenia kompletného tovaru v pôvodnom nepoškodenom stave.

Zákazník je povinný vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa na svoje náklady, tovar musí byť doručený ako doporučená a poistená zásielka. Tovar doručený odberateľom ako dobierka nebude prevzatý.

Ak odberateľ nesplní niektorú z povinností, uvedených v podmienkach o riadnom a neporušenom vrátení tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné a neúčinné a predávajúci nie je povinný vrátiť odberateľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť odberateľovi.

Späť na začiatokZáručná doba


Záručná doba na tovar dodávaný odberateľovi je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru odberateľom. Deň prevzatia je vyznačený na doklade o doručení zásielky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru, nevzťahuje sa na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním, zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

Späť na začiatokReklamačné podmienky


Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, zakúpený akýmkoľvek spôsobom od dodávateľa. Reklamačný poriadok je platný len pre tovar riadne a úplne zaplatený.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý je zaplatený v plnej výške ceny dodaného tovaru. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní odberateľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorá slúži zároveň ako doklad k záručnej dobe na tovar.

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť na adresu sídla dodávateľa reklamovaný tovar vrátane fotokópie dokladu o kúpe tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať údaje o zákazníkovi, popis závady na tovare, ktorý je predmetom reklamácie. Na reklamačnom liste nesmie chýbať dátum reklamácie a podpis reklamujúcej osoby.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Odberateľ má právo uplatniť si u dodávateľa záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Späť na začiatokOchrana osobných údajov


Zákazník je povinný oznámiť dodávateľovi všetky potrebné údaje na riadne plnenie bezproblémového dodania tovaru zákazníkovi.

Zákazník súhlasí aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, spracovania elektronických objednávok, realizáciu dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.

Zákazník udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Dodávateľ má právo vyžiadať si doplňujúce údaje o zákazníkovi za účelom vlastnej ochrany pred vzniknutou škodou zo strany odberateľa, či už úmyselnou alebo neúmyselnou.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Späť na začiatokZáverečné ustanovenia


Dodávateľ – prevádzkovateľ e-shopu:


Peter Grác AMG
Červená 286/16, Partizánske, 958 01, Slovenská republika

Zodpovedná osoba: Peter Grác
E-mail: naturalstyle@naturalstyle.sk
Telefón: +421 948 222 176, +421 948 444 285
IČO : 345 78 706 DIČ : 1020440795 IČ DPH : SK1020440795
Živnostenstké oprávnenie vydal:
Okresný úrad odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa
Nám. SNP 212/4, Partizánske
Ev.č.: Žo-96/01038/000 č.živ.reg. 998/96
Dátum vystavenia : 31.12.1996
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2625094229/1100
IBAN: SK 49 1100 0000 0026 2509 4229
BIC (SWIFT): TATRSKBX


Kontaktné údaje predávajúceho a záručného a pozáručného servisu dodávateľa:


Poštová adresa: Peter Grác AMG, Červená 286/16, 958 01 Partizánske, Slovensko
E-mail: naturalstyle@naturalstyle.sk
Telefón: +421 948 222 176, +421 948 444 285


Dodávateľ môže zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ponúkaný tovar a ceny na svojom e-shope.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje dodávateľa od dohodnutých záväzkov.

Odoslaním a doručením záväznej objednávky predávajúcemu, odberateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť odberateľovi jeho registráciu, odmietnuť z kýmkoľvek obchodný vzťah alebo akýmkoľvek spôsobom prerušiť obchodné partnerstvo, či iný spôsob komunikácie, pokiaľ si to vyžiada ochrana jeho vlastných obchodných záujmov, znižovanie vykázaných strát na uzavretých obchodoch alebo zistenie úmyselného či neúmyselného poškodzovania majetku, obchodných nákladov alebo dobrého mena obchodníka.

Späť na začiatok